หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านไร่สวนลาว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านไร่สวนลาว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 787 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านไร่สวนลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ประมาณ 15 - 129 เมตร ดินเป็นดินทราย และมีภูเขาอยู่บริเวณทิศใต้ของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1993/62 ลว 12 มิ.ย. 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นอยู่ทั่วไป ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไผ่รวก ไผ่ป่า กระทุ่ม มะกอกป่า ตะแบก มะค่าแต้ แดง เสี้ยว พฤกษ์ ติ้ว คำมอบ กระพี้จั่น โมกมัน สะแก เปือย มีพืชผักอาหารป่า เช่น อีนูน บุก หน่อไม้ และเห็ดชนิดต่าง ๆ ไม้พื้นล่างที่พบ ได้แก่ หญ้าสาบเสือ ปอกะบิด ปรง และอื่นๆ สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ไก่ป่า กระรอก หมูป่า กระแต กระต่ายป่า แย้ งู และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :