หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม้วใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ท้อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม้วใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ท้อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
เนื้อที่ : 837 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ภูเขา
หมู่บ้าน : แม้วใหม่พัฒนา (หมู่ 7), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ )

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1617.33/10151 ลว 11 ธันวาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : ว่าที่ร้อยตรีคำใส บำรุงภักดี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :