หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1 ตำบลยกกระบัตร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1 ตำบลยกกระบัตร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
เนื้อที่ : 2120 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ดินเป็นร่วมปนทราย
หมู่บ้าน : คลองไม้แดง (หมู่ 1), แปลงที่ 2 (หมู่ ), แปลงที่ 1 (หมู่ )

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/13273 ลว 27 มิ.ย. 62
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 16017.33/8997ลว 31 ต.ค 2562
ผู้ตรวจสอบ : ว่าที่ร้อยตรีคำใส บำรุงภักดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญพรรณ มีต้นไม้ขนาดกลางและเล็กขึ้นอยู่อยู่ที่บริเวณชนิดพันธ์ไม้ชนิดไม้ที่พบ เช่น แดง สมอไทย ตะคร้อ มะดำแต้ อ้อยช้าง มะขามป้อมฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :