หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่ามะค่าคุก (แปลงที่ 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่ามะค่าคุก (แปลงที่ 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.บึงปรือ อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 813 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นที่เนินเขาลาดเอียงไปทางด้านทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : มะค่าคุก (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11497 ลว 9 ธ.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าเดิมได้เสื่อมสภาพไปหมดแล้ว มีลูกไม้ขึ้นอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่หากชุมชนมีการดูแลรักษากันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฟื้นฟูสภาพขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดผลดีแก่ชุมชน เห็นควรอนุญาตให้ดำเนินการตามที่ขอไว้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :