หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าประดู่งาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าประดู่งาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.บึงปรือ อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 1713 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : ห้วยน้ำเค็ม (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11497 ลว 9 ธ.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายสงวน ธนชัยสิทธิกุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ประดู่ มะค่าแต้ ซาด พฤกษ์ แดง เต็ง รัง สะเดา งิ้วป่า ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ชงโค ระเวียง ช้างน้าว เล็บเหยี่ยว คำหมอกหลวง ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ เพ็ก หญ้าแฝก สาบเสือ หัวข้าวเย็นเหนือ-ใต้ พังคี เกล็ดปลาช่อน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีกาจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :