หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่่าชุมชนบ้านประดาเจ็ดรัง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่่าชุมชนบ้านประดาเจ็ดรัง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
เนื้อที่ : 59 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นทีราบ
หมู่บ้าน : บ้านประดาเจ็ดรัง (หมู่ 8), บ้านปรึอกระเทียม (หมู่ 13), บ้านหนองเดื่อ (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/7565 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเสน่ห์ นวลสี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ขึ้นหลากหลายชนิด เช่น สัก แดง ประุดู่ ยมหิน สะเดา ยูคา อ้อยช้าง เต็ง รัง พลวง ขี้เหล็ก ไผ่ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ้เห็นควรใให้จัดตั้งป่่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :