หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านบ้านภูดินทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านบ้านภูดินทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 2317 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ หน้าดินถูกน้ำเซาะเป็นรองน้ำลึกหลายแห่ง ดินเป็นดินร่วนปนทรายแดง
หมู่บ้าน : ภูดินทอง (หมู่ 15)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/12475 ลว 17 ต.ค.48
ผู้ตรวจสอบ : นายภูษิต พรหมมาณพ
สภาพป่า :
    มีชนิดไม้ ได้แก่ ยูคาลิปตัส มะขามโคก ประดู่ สัตว์ป่า ได้แก่ อึ่ง กระแต กระรอก งู นก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าแห่งนี้ ชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การจัดทำโครงการป่าชุมชนของหมู่บ้านครั้งนี้จะทำให้เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป่าได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรอนุญาต

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :