หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านเกาะไผ่ล้อม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านเกาะไผ่ล้อม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
เนื้อที่ : 13 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านเกาะไผ่ล้อม (หมู่ 7), บ้านประชาสุขสันต์ (หมู่ 3), บ้านหนองกรด (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/24149 ลว 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นา่ยเสน่ห์ นวลสี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีพันธ์ุไม้ขึ้นหลากหลายชนิด เช่น สัก แดง ประดู่ ยม สะเดา ยูคา อ้อยช้าง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดตั้งป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :