หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูพนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูพนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 460 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินลูกรังปนทราย
หมู่บ้าน : มอสุวรรณ (หมู่ 22)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/12166 ลว 13 ก.ย.49
ผู้ตรวจสอบ : นางอมรา วัฒนาประชากุล
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป ไม้ส่วนใหญ่เป็น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้พลวง ไม้มะค่าแต้ ไม้ประดู่ ชงโค แต้ว ยอป่า เล็บเหยี่ยว หนามสนิม เพ็ก มะกอกป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุมัติ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :