หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลแม่นาเรือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลแม่นาเรือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
เนื้อที่ : 70 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้ำ และป่าแม่นาเรือ จ.พะเยา
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านสันขี้เหล็ก (หมู่ 1), บ้านร่องคำน้อย (หมู่ 4), บ้านไร่ (หมู่ 5), บ้านสันป่าสัก (หมู่ 6), บ้านซ่อน (หมู่ 7), บ้านแม่นาเรือ (หมู่ 8), บ้านสันทราย (หมู่ 9), บ้านแม่นาเรือใต้ (หมู่ 10), บ้านโบสถ (หมู่ 11), บ้านไร่สันคำปา (หมู่ 13), บ้านสันป่างิ้ว (หมู่ 14), บ้านแม่นาเรือปง (หมู่ 16), บ้านสันทราย (หมู่ 17), บ้านแม่นาเรือ (หมู่ 18)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/13264
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :