หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านวังน้ำเย็น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านวังน้ำเย็น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 327 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบบ้างเล็กน้อย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่อุดมสมบูรณ์มีสายน้ำเล็ก ๆ ไหลผ่าน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : ปีที่สิ้นสุด :
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบชื่น มีความลาดชัน และเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ชั้นล่าง เล็กใหญ่ปะปนอยู่ มีการแผ้วถางบ้างเล็กน้อย แต่ยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าในหมู่บ้านให้คงสภาพเดิมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :