หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไอมือเซ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไอมือเซ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่สูง เนินเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ไอมือเซ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9996 ลว 13 ต.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายยามินย์ เหมาะทอง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรม ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางจนเตียน เพื่อปลูกไม้ผล
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ยังคงมีสภาพป่าหลงเหลืออยู่บ้าน เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :