หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านไอร์ปีแซ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านไอร์ปีแซ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลูโบีะลาเซาะ จ.นราธิวาส
สถาพทั่วไป : เป็นเขาใหญ่สูง มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ไอร์ปีแซ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10559 ลว 8 ก.ย. 48
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล สิทธิชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกไม้ผล เช่น ลองกอง เงาะ แต่ยังคงเหลือต้นไม้ใหญ่เป็นบางส่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว เห็นควรจัดทำโครงการป่าหมู่บ้าน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :