หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะลุบี จ.นราธิวาส
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ มีคลองยะกังไหลผ่าน มีน้ำใช้ตลอดปี ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก
หมู่บ้าน : จุฬาภรณ์พัฒนา 5 (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/12444 ลว 18 ก.ย.49
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล สิทธิชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรม มีการตัดไม้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าแล้ว เห็นควรทำโครงการหมู่บ้านป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :