หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไอร์ปาโจ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไอร์ปาโจ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ป่าบ้านไอร์ปาโจ เป็นป่าดิบชื่น เชี่ยวชอุ่มตลอดปี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกัน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีฝายกักเก็บน้ำของหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน และเป็นแหล่งรวมสัตว์ป่านานาชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือก ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก
หมู่บ้าน : ไอร์ปาโจ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6623 ลว 11 พ.ค. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายสกล จิราวนิชพันธ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์ มีการบุกรุกบ้างบางส่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :