หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคำเรือง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคำเรือง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
เนื้อที่ : 500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : คำเรือง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/12202 ลว 14 ก.ย.49
ผู้ตรวจสอบ : นายเทพณรงค์ ยะสุข
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่า ไผ่ เต็ง รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรตั้งเป็นป่าชุมชนได้ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และช่วยกันรักษาป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :