หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแลแว๊ะ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแลแว๊ะ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
เนื้อที่ : 50 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบ ดินชั้นบนเป็นดินเหนียว พื้นล่างเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านแลแว๊ะ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1626.33/2738ลว. 18 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายฐานะ จิตต์มั่น
สภาพป่า :
    ป่ายางแดง ประกอบด้วยมีพันธุ์ไม้ประปราย เช่น ตำเสา กระถินเทพา พืชสมุนไพรหลายชนิดและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ด้วย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 18 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :