หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านธาตุภูซาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านธาตุภูซาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ภูซาง อ.กิ่งอำเภอภูซาง จ.พะเยา
เนื้อที่ : 98 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : มีลักษณะเป็นเนินเขา
หมู่บ้าน : บ้านธาตุภูซาง (หมู่ 10), บ้านธาตุภูซาง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25753 ลว 22 ธ.ค. 53
ผู้ตรวจสอบ : นายชโลธร ชุมภูกุล
สภาพป่า :
    - มีสภาพเป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่ในพื้นที่หนาแน่น - ต้นไม้ที่พบขึ้นอยู่ในพื้นที่โดยทั่วไปได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะกอกป่า สัก มะแฟน กระบก ฯลฯ - พืชผักกินได้ ได้แก่ กระเจียว เดื่อดิน มะเม้า หน่อไผ่ไร่ และเห็ดชนิดต่างๆ ฯลฯ - พืชสมุนไพร ได้แก่ สาบเสือ ดีงูหว้า กุก มะขามป้อม ขิงป่า ข่าป่า ฯลฯ - สัตว์ป่าเล็กๆ ที่พบทั่วไปในพื้นที่ได้แก่ ตะกวด อีเห็น งู อีเลน หนู และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่ามีสภาพที่ดี และสมบูรณ์มาก ซึ่งผลเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนบ้านธาตุภูซาง ซึ่งก็ได้ดำเนินการดูแลรักษามานาน จนได้รับการจัดตั้งป่าชุมชนตามระเบียบกรมป่าไม้ในปี 2543 และก็ได้ดำเนินการบริหารจัดการป่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มาโดยตลอด จนเห็นควรให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านธาตุภูซาง ต่อเนื่องตามระเบียบและแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 9 กพ.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :