หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสักทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสักทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
เนื้อที่ : 317 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : สักทอง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3738 ลว 27 ก.พ. 61
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25753 ลว 22 ธ.ค. 53
ผู้ตรวจสอบ : นายชโลธร ชุมภูกุล
สภาพป่า :
    มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง และมีต้นไม้ขนาดทั่วไปขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น 2. ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่โดยทั่วไปได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่ มะค่าโมง มะแฟน ตะค้อ ฯลฯ 3. พืชผักกินได้ ได้แก่ กระเจียว เดื่อดิน มะเม้า หน่อไม้ และเห็ดชนิดต่างๆ ฯลฯ 4. พืชสมุนไพร ได้แก่ สาบเสือ บรเพ็ด ฮ้อสะพานควาย มะขามป้อม ฯลฯ 5. สัตว์ป่าเล็กๆ ที่พบทั่วไปในพื้นที่ได้แก่ ไก่ป่า กระต่ายป่า ไก่ป่า กระรอก งู อีเลน หนู และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่ามีสภาพสมบูรณ์ดีมาก ซึ่งผลเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนบ้านสักทอง ซึ่งก็ได้ดำเนินการดูแลรักษามานาน จนกระทั่ง ได้รับการจัดตั้งป่าชุมชนตามระเบียบกรมป่าไม้ในปี 2547 และก็ได้ดำเนินการบริหารจัดการป่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มาโดยตลอด จนเห็นควรให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านสักทอง ต่อเนื่องตามระเบียบและแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/7770 ลว 20 ส.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :