หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโซ้ (แปลงที่ 1-5)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโซ้ (แปลงที่ 1-5)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 31 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : มีลักษณะเป็นเนินเขา เชิงเขา ที่เินหรือที่ดอนสลับลำห้วยธรรมชาติ
หมู่บ้าน : โซ้ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8155 ลว 19 พ.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง
สภาพป่า :
    มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ผสมเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่นในพื้นที่ ต้นไม้ที่พบทั่วไป ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ สัก มะค่าโมง มะขามป้อม และไผ่ต่างๆ พืชผักที่กินได ได้แก่ กระเจียว เดื่อดิน หน่อไม้ และเห็ดต่างๆ ฯลฯ พืชสมุนไพร ได้แก่ สาปเสือ ฮ้อสะพายควาย ขิงป่า ข่าป่า ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบทั่วไป ได้แก่ หนู งู และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่ามีสภาพที่สมบูรณ์ ปราศจากการบุกรุก เป็นผลอันเนื่องมาจากการร่วมกันดูแลรักษาของชุมชนบ้านโซ้ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนบ้านโซ้เป็นการต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/7629 ลว 29 พ.ค.50
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :