หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เนื้อที่ : 21 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็น ดินเหนียวปนดินร่วน ดินลูกรังบริเวณหนองน้ำ
หมู่บ้าน : บ้านหนองยาง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18199
ผู้ตรวจสอบ : นายขวัญชัย เอื้ออารี
สภาพป่า :
    มีไม้ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ เนื่องจาก ได้ดำเนินการปลูก เมื่อจัดทำ ป่าชุมชนครั้งแรก เช่น ไม้พะยอม ยางนา กระถินเทพา ขี้เหล็ก สะเดาเทียม ตะเคียน- ทอง ตำเสา แคนา ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะเข้า ร่วมดำเนินการจัดทำ โครงการป่าชุมชน ต่อเนื่อง เห็นสมควร สนับสนุนให้ดำเนินการ จัดทำป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 18 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :