หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองแพงพวย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองแพงพวย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 6 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนกึ่งดินทราย คงามสูง 38 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
หมู่บ้าน : บ้านหนองแพงพวย (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นางสมศักดิ์ เร่งเพียร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบไปด้วยพรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พุทรา ไผ่ หว้า ประดู่ เกล็ดดำ เกล็ดแดง เหียง พลวง ตะแบก ยอป่า ทองกวาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก - กลาง ไม่มีต้นไม้ใหญ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าวชุมชนมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งไม้ใช้สอยในอนาคต จากการสอบถามไม่ปรากฎหลักฐานสำคัญที่หลวงที่ชัดเจน จึงเห็นควรส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :