หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองประดา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองประดา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 25 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินมีสภาพเป็นดินเหนียวและดินร่วน เนื้อดินปนหยาบและมีเนื้อดินละเอียดอยู่ในดินชั้นล่าง ความสูง 48 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
หมู่บ้าน : บ้านประดา (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นางสมศักดิ์ เร่งเพียร
สภาพป่า :
    ที่ว่างเปล่าบริเวณคันคลองประดา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    บริเวณสองฝั่งคลองประดามีการขุดลอกคลองใหม่เหมาะแก่การนำต้นไม้ไปปลูก เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและใช้เป็นแหล่งอาหาร จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพราะชุมชนมีความพร้อม

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :