หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปลักแรต  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปลักแรต
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 12 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ความสูง 37 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
หมู่บ้าน : บ้านปลักแรต (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งแต่เดิมเคยมีสภาพเป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณประกอบด้วยต้นไม้ขนาดกลาง-ใหญ่ ขึ้นประปรายตามคันพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยต้นยาง ตาล ทองกวาว จามจุรี ไผ่ ข่อย สะเดา ยอป่า และยูคาลิปตัส ซึ่งชุมชนปลูกขึ้นมาประมาณ 5 ไร่ สัตว์ป่าประกอบด้วย จกกระแตแต้แว๊ด หนู งู กระแต
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบจะเห็นว่าชุมชนมีความพร้อมและต้องการจะทำการฟื้นฟูสภาพป่าไว้สำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งไม้ใช้สอยของหมู่บ้าน ตลอดจนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ปรากฎหลักฐานสำคัญที่หลวงที่เด่นชัด จึงเห็นควรส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :