หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 10 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพเป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นร่วน ความสูง 48 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
หมู่บ้าน : หนองหลวง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 22 พย.43
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรม ไม้พื้นเดิมประกอบด้วย ประดู่ แค ตะคร้อ ตาล สวอง เปล้า ไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ทางชุมชนมีความพร้อมและต้องการที่จะฟื้นฟูสภาพป่าให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งไม้ใช้สอยในชุมชน จึงเห็นควรส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :