หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองอีป๋อง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองอีป๋อง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 22 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสองฝั่งคลอง ความสูงประมาณ 50 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพดินเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : หนองอีป๋อง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/21663 ลว 25 ธ.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณผสมเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/26206 ลว 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    เป็นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณสองฝั่งคลองตะไกล้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนต้องการให้บริเวณสองฝั่งคลองเกิดความร่มรื่นและใช้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน โดยจะมอบหมายให้ชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับคันคลองช่วยกันดูแลรักษา จึงเห็นควรส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.3 ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :