หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผารังหมี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผารังหมี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 10 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบบริเวณด้านหลังเขาผารังหมี ความสูงประมาณ 42 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพดินเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : ผารังหมี (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/31590 ลว 19 ธ.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    บริเวณเขาผารังหมีมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ ส่วนด้านหลังเขาผารังหมีมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม มีต้นสาปเสือขึ้นปกคลุมพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมและต้องการที่จะฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเขาผารังหมีให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งไม้ใช้สอยของหมู่บ้าน จึงเห็นควรส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชน ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :