หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดงงู  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดงงู
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 26 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ความสูงประมาณ 66 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ดงงู (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/31590 ลว 19 ธ.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเต็ง รัง พลวง ตีนนก ประดู่ ยอป่า และป่าเสื่อมโทรมที่ชุมชนเคยใช้พื้นที่ในการทำไร่ข้าวโพด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมและต้องการจะพํฒนาพื้นที่ดังกล่าวไว้เป็นแหล่งอาหารและไม้ใช้สอยของหมู่บ้าน จึงเห็นควรส่งเสริมให้ชุมชน จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :