หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองไร่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองไร่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 33 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ความสูง 58 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดินมีสภาพเป็นดินลูกรัง และดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : คลองไร่ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/31590 ลว 19 ธ.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เต็ง รัง เหียง พลวง ตีนนก กระพี้จั่น และมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นหย่อมๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมและต้องการที่จะฟื้นฟูป่าบริเวณดังกล่าวไว้เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งไม้ใช้สอยของหมู่บ้าน จึงเห็นควรส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :