หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาหมัน แปลงที่ 1-2  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาหมัน แปลงที่ 1-2
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 7 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินเหนียวและดินร่วน ความสูง 39 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
หมู่บ้าน : นาหมัน (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/21347 ลว 23 ส.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    ที่รกร้างว่างเปล่ารอบบึงครอบ และคันกั้นน้ำ พรรณไม้บริเวณใกล้เคียงประกอบด้วย ยาง ประดู่ ไผ่ สะเดา ตาล จามจุรี คูณ กระพี้จั่น กะท้อน มะขาม ขี้เหล็ก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่บริเวณดังกล่าวสามารถฟื้นฟูให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งไม้ใช้สอยของหมู่บ้านได้ จึงเห็นควรส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :