หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านร้องกอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านร้องกอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 45 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ร้องกอก (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/16209 ลว 11 ส.ค 54
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์
สภาพป่า :
    เป็นป่าธรรมชาติ และป่าสักที่ชุมชนช่วยกันปลูกและอนุรักษ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนต้องการอนุรักษ์บริเวณดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นแหล่งหาอาหารตามธรรมชาติและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นควรส่งเสริมให้จัดทำโครงการปาชุมชนเพื่อเป็นการต่อเนื่อง
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11500 ลว 9 ธ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายสมปอง ทองสีเข้ม
สภาพป่า :
    เป็นป่าธรรมชาติและป่าสัก ที่ชุมชนช่วยกันปลูกและอนุรักษ์ไว้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    บริเวณดังกล่าว ชุมชนต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้เพี่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เห็นควรส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :