หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเนินขามป้อม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเนินขามป้อม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 15 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : เนินขามป้อม (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11500 ลว 9 ธ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายสมปอง ทองสีเข้ม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง-รัง ป่าพลวง และมีสภาพป่าที่เสื่อมโทรม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    บริเวณดังกล่าวสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพป่าได้ ชุมชนมีความต้องการที่จะให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและปลูกเป็นแนวเขตพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันการบุกรุก เห็นควรส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.3 ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :