หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านบุ่งสีเสียด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านบุ่งสีเสียด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 352 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
สถาพทั่วไป : เป็นเขาไม่สูง ลักษณะดินเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บุ่งสีเสียด (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/6477
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ สัตว์ป่าที่พบเช่นกระรอก กระแต ไก่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/3982 ลว 18 เม.ย 48
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    เป็น่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนต้องการที่จะอนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อนำมาใช้ในการบริโภคในหมู่บ้าน และเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เห็นควรส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช. 3 ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :