หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านเขาปรัง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านเขาปรัง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 728 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเชิงเขาขนาดใหญ่ ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังบริเวณรอบเชิงเขาเป็นพื้นที่ทำกินของชุมชน
หมู่บ้าน : เขาปรัง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18603 ลว 13 ก.ย 2554
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ว่าง เช่น ประดู่ สัก และสะเดา สัตว์ป่าที่พบเห็นเช่น กระรอก นก กระแต ไก่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/3982 ลว 18 เม.ย 48
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ เช่น ประดู่ ไผ่ มีสัตว์ป่าเช่น กระรอก กระแต
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโ ครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :