หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านพุบอน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านพุบอน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 82 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นหินและดินลูกรัง พื้นที่ใกล้เคียงเป็นภูเขา และติดต่อกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หมู่บ้าน : บ้านพุบอน (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/13832 ลว 8 ก.ค.53
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 10 เมย.43,ทส 1605.33/13832 ลว 8 ก.ค.53
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรม เป็นป่าเด็ง-รัง และยังมีพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถปลูกต้นไม้ได้อีก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถจัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้ตามแนวทางที่กำหนด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :