หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโป่งอิฐ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโป่งอิฐ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 295 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินขาดความอุดมสมบูรณ์มาก ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง บริเวณรอบพื้นที่เป็นที่ทำการเกษตรของราษฎร
หมู่บ้าน : โป่งอิฐ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/23883
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ์ มีพันธ์ไม้เช่น ไผ่รวก ไผ่ป่า มะค่า แดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 16 มีค.44
ผู้ตรวจสอบ : นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ พบพรรณไม้ขึ้นอยู่หลายชนิด ขนาดปานกลาง-เล็ก ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ นอกจากนี้พบไม้ไผ่รวกเป็นจำนวนมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถจัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :