หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านต้นเกตุ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านต้นเกตุ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ในชุมชน อาณาเขตติดต่อกับที่ดินทำกินของราษฎร และโรงเรียนบ้านวังนางนวล ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง - ดินลูกรัง
หมู่บ้าน : ต้นเกตุ (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4720 ลว 21 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก มีพื้นที่บางส่วนที่ยังสามารถปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ได้ สภาพป่าไม่มีการบุกรุกเนื่องจากพื้นที่ป่าตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน และชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรในชุมชนรักและหวงแหน และร่วมกันปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ ด้วยการปลูกป่าชุมชน พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :