หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสองพี่น้อง (แปลงที่ 1-4)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสองพี่น้อง (แปลงที่ 1-4)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 1154 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านสองพี่น้อง การเดินทางของราษฎรในหมู่บ้านเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนสามารถทำได้สะดวก ลักษณะดินค่อนข้างอดมสมบูรณ์
หมู่บ้าน : สองพี่น้อง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11417 ลว 25 มิ.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/23883
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    เป็นที่ราบเชิงเขา โดยทั่วไปสภาพดินเป็นดินลูกรังปนทรายบางพื้นที่สภาพเป็นดินดานปนลูกรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาล้อมรอบบางส่วนเป็นพื้นที่ภูเขา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4720 ลว 21 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ พบว่ามีต้นไม้หลากหลายชนิด เช่น ไม้ไผ่ ไม้แดง มะเกลือ ฯลฯ ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพป่าบางแห่งยังสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้อีก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรในชุมชนรักและหวงแหน พร้อมทั้งให้ร่วมมือกันปลูกป่าชุมชน พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :