หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านชัฎหลังเต่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านชัฎหลังเต่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นภูเขา พื้นที่เป็นพื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านชัฎหลังเต่า ลักษณะดินค่อนข้างสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่
หมู่บ้าน : ชัฎหลังเต่า (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4720 ลว 21 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเต็ง-รัง ส่วนใหญ่มีขนาดไม่โตมากนัก สภาพค่อนข้างแห้งแล้ง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ว่างที่สามารถปลูกต้นไม้เสริมได้อีกมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสร้างจิตสำนึกของราษฎรในพื้นที่ให้มีความรักและหวงแหนพื้นที่ป่าผืนนี้ และร่วมกันปลูกและดูแลรักษาป่าชุมชนนี้ไว้สืบไป พื้นที่อยู่ในหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 สามารถดำเนินการต่อไปได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :