หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยตะแกะ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยตะแกะ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 257 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : โดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวคดเป็นรูปตัวเอส สภาพดินอุดมสมบูรณ์ พบสภาพพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบเหมาะแก่การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
หมู่บ้าน : ห้วยตะแกะ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/23883
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังโดยเฉพาะบนภูเขาสูง ส่วนด้านล่างมีสภาพเป็นป่าเบญจกรรณ ชนิดพันธ์ไม้ที่พบ เช่น แดง ยอป่า มะค่าโมง มะขามป้อง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนสืบเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/23883
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังโดยเฉพาะบนภูเขาสูง ส่วนด้านล่างมีสภาพเป็นป่าเบญจกรรณ ชนิดพันธ์ไม้ที่พบ เช่น แดง ยอป่า มะค่าโมง มะขามป้อง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนสืบเนื่องต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :