หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่เบื้อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่เบื้อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 468 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาตั้งอยู่ภายในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท้องที่ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะดินอุดมสมบูรณ์ อยู่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนผืนนี้ในการดำรงชีพ การคมนาคม สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้รอบแปลงป่าชุมชน
หมู่บ้าน : แม่เบื้อ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/23883
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    เป็นพื้นสที่ราบชายเขา หมู่บ้านกระจายออกเป็นกลุ่มๆ สภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นพื้นที่ดินดาน เส้นทางคมนาคมค่อนข้างสะดวก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนสืบเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/4013 ลว 11 เม.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น จัดได้ว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ มากมาย เช่น มะค่า ติ้ว แต้ว ไผ่รวก ตะคร้อ งิ้ว ขึ้เหล็ก เขลง ตะขบ ฯลฯ พบทั้งไม้ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนดได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย และเห็นควรปรับเพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าให้มากขึ้น จากเดิม 500 ไร่ เป็น 1,000 ไร่

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :