หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาปากช่อง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาปากช่อง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 4 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบติดเชิงเขา สภาพดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
หมู่บ้าน : เขาปากช่อง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/8436 ลว 28 ส.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายนิพล ไชยสาลี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบขึ้นอยู่ เช่น ไผ่รวก ยอป่า เสลา ตะแบก ตะคร้อ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :