หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไร่มะนาว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไร่มะนาว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 3 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ มีหินโผล่ปะปน สภาพดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
หมู่บ้าน : ไร่มะนาว (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/8436 ลว 28 ส.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายนิพล ไชยสาลี
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าปลูกขึ้นใหม่ ต้นไม้ในพื้นที่ยังมีขนาดเล็ก เช่น สะเดา ประดู่ ชัยพฤกษ์ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :