หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองจิก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 473 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาตั้งอยู่ที่บ้านหนองจิก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนัก ลักษณะดินอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น
หมู่บ้าน : หนองจิก (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/23883
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เบญจพรรณขึ้นทั่วๆไป เช่น แดง มะค่า มะกอก แจง ไผ่รวก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/4013 ลว 11 เม.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ไม่มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ พบพรรณไม้ เช่น ติ้ว แต้ว สามพันตา งิ้วป่า ที่พบมีทั้งไม้ขนาดเล็ก ปานกลาง และขนาดเล็ก ไม้สมุนไพร ผักพื้นบ้าน เช่น ผักหวาน เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนดได้ และเห็นควรปรับเพิ่มพื้นที่จากเดิม 300 ไร่ เป็น 1,000 ไร่ เพื่อให้พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย และสะดวกต่อการจัดการดูแลของชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :