หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านพุบอน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านพุบอน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 1000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : พุบอน (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/7859 ลว 23 ส.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายนิพล ไชยสาลี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ สภาพป่าโดยเฉพาะด้านในของพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ค่อนข้างหนาแน่น พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่อยู่ในตระกูลยาง เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :