หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านช้างแทงกระจาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านช้างแทงกระจาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 12 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางส่วนเป็นที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง ดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
หมู่บ้าน : ช้างแทงกระจาด (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11499 ลว 9 ธ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายนิพล ไชยสาลี
สภาพป่า :
    สภาพเป็นป่าพุ่ม ส่วนใหญ่มีต้นไม้ขนาดเล็ก มีพันธุ์ไม้ปลูกเพิ่มเติม เช่น ยูคาลิปตัส มะกอกป่า สะเดา ไผ่ และกระถินยักษ์ เป็นต้น มีวัชพืช เช่น สาบเสือขึ้นปกคลุมพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถดำเนินงานป่าชุมชนได้ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :