หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านระหารป่าพลู  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านระหารป่าพลู
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 3 ไร่ งาน 68 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ มีพรรรณไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติ และปลูกเสริมเพิ่มขึ้นอีกบางส่วน มีไม้ขนาดกลางและไม้พุ่ม เช่น ยูคาลิปตัส มะขามเทศ จามจุรี มะม่วง
หมู่บ้าน : ระหารป่าพลู (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11499 ลว 9 ธ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายนิพล ไชยสาลี
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ราบ เป็นป่าละเมาะ มีการดูแลรักษา และปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มเติม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินร่วนปนทราย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :