หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดงห้วยหลวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดงห้วยหลวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 1000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นภูเขาสลับที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ น้ำไม่ท่วมขัง ในบางพื้นที่มีลักษณะเป็นดินลูกรัง ขาดความอุดมสมบูรณ์ ในส่วนที่เป็นพื้นที่ราบยังไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่
หมู่บ้าน : ดงห้วยหลวง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/7859 ลว 23 ส.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายนิพล ไชยสาลี
สภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีสภาพป่าเป็นป่าเบญพรรณ พบพรรณไม้ขึ้นอยู่จำนวนมาก เช่น ไผ่รวก ไผ่ป่า เต็ง ตะขบ งิ้ว มะค่า นุ่น รัง แจง ฯลฯ พบทั้งไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จากการสำรวจสภาพป่าพบพืชจำพวกสมุนไพรรักษาโรคได้และราษฎรในพื้นที่เก็บมาปรุงยารักษาโรคได้ผลดี
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถจัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนดได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :