หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 1500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก - เขาปุ้ม บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนัก ลักษณะดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : โป่งสลอด (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/7859 ลว 23 ส.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายนิพล ไชยสาลี
สภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปค่อนข้างสมบูรณ์ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น พบว่ามีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้บางส่วน จากบุคคลนอกพื้นที่ พรรณไม้ที่พบขึ้นอยู่ในป่า เช่น ไม้แดง ไม้รวก ติ้ว แต้ว มะกอก งิ้ว ฯลฯ ขนาดต้นไม้มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ ตามหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :