หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่กระทิง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่กระทิง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 5210 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ เป็นเนินเขาสูง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีความลาดเทไปมาทางทิศใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๖๖๙ เมตร จากละดับหมู่บ้านประมาณ ๔๑๓ มีลำห้วยแฮ้ลำสาขาของลำน้ำแม่คำมีเป็นแหล่งรองรับน้ำ อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๕๐๐เมตร แปลงที่ 2 เป็นทิวเขาที่ทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความลาดเทไปทางทิศเหนืออยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๗๐๐ เมตร
หมู่บ้าน : แม่กระทิง (หมู่ 03)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11926 ลว 4 ก.ค. 60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณโดยแยกตามลักษณะพื้นที่ดังนี้บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรังบริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ไม้เต็ง รัง ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น แปลงที่ 2 มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังโดยแยกตามลักษณะภูมิประเทศได้ดังนี้บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรัง-บริเวณริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้เด่นๆๆได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง ยมหิน สัก ไผ่บง ไผ่ไร่ ยอป่า กระพี้จั่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่กระทิง หมู่ที่ ๓ เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว ยังมีความสมบูรณ์อยู่ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ อนึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด คณะผู้ตรวจสอบจึงได้ลงความเห็นว่าให้ดำเดินการ ต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25660
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง โดยแยกตามสภาพป่า ดังน้ี ป่าบริเวณริมห้วย เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่ แดง ประดู่ กระพี้จั่น ยมหิน ป่าบริเวณสันเขาสูง เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง เหียง กระบก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าของคณะเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน เห็นว่า สภาพป่าดังกล่าวยังมีความสมบูรณ์อยู่ ซึ่งทางชุมชนบ้านแม่กระทิงได้ร่วมกันดูแลรักาาไว้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อการอุปโภคบริโภค จึงเห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 20 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :